Leadership | Năng Lực Lãnh Đạo

Các giải pháp Tư vấn Phát triển Năng lực lãnh đạo của IME Vietnam hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả và nâng tầm đẳng cấp đội ngũ lãnh đạo của doanh nghiệp.

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

John W. Teets

Việc của người quản lý công ty không chỉ là lo cho hiện tại, mà là tương lai của của công ty.

Ý Kiến