Chiến lược phát triển

Doanh nghiệp Việt cần có một nhận thức cởi mở hơn về việc huy động nguồn lực từ bên ngoài xã hội vào việc phát triển doanh nghiệp, và cũng cần có một sự nhìn nhận đúng đắn hơn về vai trò và sự đóng góp của nhân sự quản lý cấp cao đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Tư duy chiến lược

Để có tư duy chiến lược, tức là có thể tư duy một cách logic, có khả năng tập hợp dữ liệu để đưa ra nhận định tổng hợp phản ánh bức tranh tổng quát, rồi theo đó mà đưa ra những kịch bản, dự báo, phán đoán đáng tin cậy, thì bạn phải rèn luyện.