Marketing Chiến Lược

Vào năm 2002 khi đang giữ một vị trí về marketing ở Shell, được công ty đào tạo và được tiếp xúc sâu với hoạt động marketing của thế giới, tôi chợt nhận ra rằng có một khoảng cách khá lớn về kiến thức, trình độ marketing và nhận thức về thương hiệu của các doanh nghiệp trong nước so với doanh nghiệp ở các nước tư bản.