cải thiện hiệu quả
Kế hoạch hoạt động doanh nghiệp
Microsoft CEO - Natya Nadella
Hoạch định hoạt động doanh nghiệp
Tầm nhìn lãnh đạo

Giá trị của người lãnh đạo nằm ở những gì ông ta thật sự làm được. Tuy nhiên, khi chưa chứng minh được cho mọi người biết mình có thể làm được gì, thì ít ra anh cũng phải đủ tự tin mà nói rõ là anh tin là mình sẽ làm được cái gì. Bài viết của ông Đỗ Hòa, chuyên gia tư vấn lãnh đạo.