Cải tổ đổi mới doanh nghiệp

Sử dụng tư vấn là một nhu cầu tất nhiên, là một lộ trình tất yếu của doanh nghiệp trên con đường phát triển. Tuy nhiên, vấn đề mà nhiều doanh nghiệp hiện đang bận tâm là hiệu quả của công tác tư vấn. Liệu chi phí thuê tư vấn có xứng đáng với hiệu quả mà doanh nghiệp thu lại được?