Phản hồi 360 độ

Người lãnh đạo phải hơn những người khác một cái đầu, và điều kiện tiên quyết để một người có thể trở thành một người lãnh đạo phải có khả năng đánh giá đúng mặt mạnh, mặt yếu của mình. Để làm được điều nầy người lãnh đạo phải biết lắng nghe và phải có khả năng đề ra kế hoạch hành động khắc phục, cải thiện những điểm yếu của mình.

Dịch vụ cố vấn

Dịch vụ cố vấn của IME Vietnam phù hợp với cả các doanh nghiệp lớn muốn có sự tham gia, góp ỳ đối với các chính sách công ty dưới góc độ của chuyên gia am hiểu thị trường từ bên ngoài, hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu cải thiện hiệu quả hoạt động, hoặc mong muốn phát triển đột phá nhưng không có khả năng đầu tư lớn vào nhân sự.

Các giải pháp tư vấn quản lý doanh nghiệp của IME Vietnam hướng đến xây dựng một hệ thống quản lý khoa học, hiện đại, bao gồm từ việc lớn như mô hình tổ chức phù hợp với định hướng chiến lược cho đến những việc "nhỏ" như lịch trình và nội dung hội họp của CEO.